پروژه تخت طاووس

پــروژه مجتمــع تجــاری اداری تخــت طــاووس در زمینــی بــه مسـاحت 630 مترمربع در تقاطع شـهری مهـم سـهروردی-مطهری قــرار گرفتــه اســت.مساحت تجاری:
500مترمربع
مساحت اداری:
1800مترمربع
مساحت کل زیربنا:
7700مترمربع
ارتفاع ساختمان:
46متر
عمق گود:
23متر
این ساختمان در 6 طبقه منفی (5 طبقه پارکینگ و 1 طبقـه غذاخـوری)، 3 طبقـه تجـاری بـه صـورت یکپارچــه و 6طبقــه اداری بــه همــراه روف گاردن (در مجمـوع 15 طبقـه) طراحـی گردیـده اسـت و از امکاناتـی چـون سـالن اجتماعات و جلسـات، طبقه ویــژه مدیریــت، تراس‌هــای فضــای اســتراحت کارمنــدان، بالابــر خــودرو در بخــش تجــاری، هوشمندســازی (BMS)، هواســاز جهــت تصفیــه هـوا، پلـه برقـی ورودی اداری، سـه آسانسـور نفربر، یــک آسانســور باربــر و… برخــوردار اســت.

 

ســاختمان تخــت طــاووس بــا طراحــی معمــاری آیکونیــک دکتــر علیرضــا تغابنــی، نشــان شــهری محسـوب شـده و به عنوان نمای شـاخص شـهری در شــهر تهــران انتخــاب گردیــده اســت.

طراحـی معماری، سـازه و تأسیسـات خاص پـروژه با رویکرد معماری سـبز و پایدار در سـطح بین المللی انجـام گرفتـه و تمامـی طراحیها بر اسـاس گواهی ســاختمان ســبز EDGE کــه توســط بانــک جهانــی صـادر میشـود، انجـام پذیرفتـه اسـت.