گروه اسمارت بیلد

گــروه مهندســی اســمارت بیلــد (SMART Build) سـازنده و کارفرمـای پـروژه هـای خـاص سـاختمانی همـگام بـا جریـان ساختمان سـازی بیـن المللـی بـا بهرهگیـری از جدیدتریـن تکنولوژیهـای سـاخت در دنیا در زمینه طراحی، اجرا و مدیریت سرمایه گذاری ملکـی فعالیـت مینمایـد.

نـگاه اسـمارت بیلد بـه صنعـت سـاختمان نگاهـی یکپارچـه (Integrated Design) اسـت. بدیـن معنـا کـه سـاختمان را حاصـل برهمکنـش عوامـل هنـری، فرهنگـی، فنـی، اقتصـادی و… مـی دانـد. در نـگاه یکپارچـه بـه طراحـی و مدیریـت سـاخت هیـچ عاملـی فـدای عامـل دیگـر نمیشـود؛ همـواره میتـوان نظـر چهار ضلـع اصلی سـاخت و سـاز (کارفرمـا- طـراح- مجـری- کاربـر) را به وسـیله هنر مدیریت یکپارچه و علمـی تأمیـن کـرد. مدیریـت گـروه مهندسـی اسـمارت بیلد رشـد و پیشـرفت را در گـرو شـفافیت و بـه اشـتراک گذاشـتن اطاعـات میدانـد و تمایـل دارد حاصـل نتایـج علمـی و حرفـهای و اخبـار مربـوط بـه کسـب و کار خـود را بـا متخصصان این حـوزه در میـان گـذارد و مسـولیت اجتماعـی خـود می داند.

اســمارت بیلد در مســیر توســعه نــگاه هوشــمندانه بــه زندگــی تـلـاش میکنــد.                       «آرامــش خیــال» ثمــره دقــت در انتخاب هاســت و گـروه اسـمارت بیلد میکوشـد تـا بهتریــن گزینه هــا را پیــش روی ســرمایه‌گذاران حــوزه ســاختمان قراردهد و «امنیت سرمایه گذاری» را بـه عنـوان مهمترین رکن حضور فعــال اقتصــادی بــه مشــتریان خــود پیش‌کــش کنــد. نتیجــه انتخاب‌های هوشـمندانه در حوزه ســرمایه‌گذاری، طراحــی و اجــرای سـاختمان، «کیفیـت سـاخت» در بالاتریــن ســطح اســت و گــروه اسـمارت بیلد مفتخـر اسـت کـه با نـگاه بـه تجربـه بین‌المللـی حـوزه ســاختمان، یکــی از گروه‌هــای پیشــرو در ایــن مســیر اســت.