خدمات ما

اسـمارت بیلـد بـا بهـره گیـری از مدلسـازی اطاعـات سـاختمان (BIM) مدیریـت زمـان و مالـی را تسـهیل مینمایــد و همچنیــن طراحی هــای ســه بعــدی و هماهنگی هـای (BIM) مهندسـی میـان گروه هـای طراحـی و گروه های اجرایی را میسر میسازد. با استفاده از قبل از شـروع مراحل سـاخت، اطاعات کامل هر جزء از سـاختمان در اختیار قرار میگیرد و هماهنگی های میـان اجـزاء مختلـف صـورت میپذیـرد.

ابعـاد اقتصـادی پروژه های سـاختمانی از مهمترین بخش هایـی اسـت کـه نیـاز بـه مدیریـت کامـل و جامــع داشــته و تمامــی ابعــاد فنــی و مهندســی ســاختمان را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد. ســاختار مالـی شـفاف و مطمئـن زیرسـاخت اصلی فعالیت
اقتصـادی سـالم و بـه خصـوص فعالیت در صنعت سـاخت و سـاز اسـت. اسـمارت بیلـد بـا در اختیـار داشــتن ابزارهــای کنترلــی نویــن، امــکان نظــارت ســرمایه گذار بــر نحــوه عملکــرد مالــی پــروژه هــا را فراهــم نمــوده اســت. کارفرمــای اســمارت بیلــد
میتوانـد در هـر لحظـه از شـبانه روز در داشـبورد شخصی خود در وبسایت اسمارت بیلد مشخصات پـروژه خـود را ببینـد و از وضعیت دقیق پیشـرفت فیزیکـی و مالـی پـروژه خـود باخبـر گـردد.